41 48 90 96

Kontroll av sprinkleranlegg

Et velfungerende sprinkleranlegg kan ikke undervurderes, og de bør derfor kontrolleres ved mistanke om feil og mangler

FEIL OG MANGLER PÅ SPRINKLERANLEGG

Det er dessverre varierende kvalitet på både utførelsen og prosjektering
av sprinkleranlegg/slukkeanlegg generelt. For å forhindre dette bør man
ha stedlig tilsyn av en kontrollør underveis for å forsikre seg om at det utførende firmaet følger sprinklerstandarden og datablader for utstyr de benytter som er prosjektert. Det kan også være smart og ta en 3 parts kontroll av selve prosjekteringen før oppstart slik at eventuelle feil eller mangler blir avdekket så tidlig som mulig.

Det vi som kontrollerer ofte ser er følgende:

 • Feil frostsikring av sprinklerrør med varmekabler. Ikke frostsikret iht. NS-EN12845 punkt 11.1.2.3.  

 • Link til korrekt frostsikring av sprinklerrør med varmekabler: www.sprinklerheat.no 

 • Feil bygget glykolsentraler/glykolkurs. 

 • For mange sprinklerhoder på 1 glykolsentral = 20 stk. sprinklerhoder maks iht. NS-EN12845. 

 • Sprinklerhoder montert for nærme hindringer i tak. Resulterer i ett sprinklerhode som ikke dekker arealene det er tiltenkt. Kan få store konsekvenser ved ett branntilløp. 

 • Montert feil type sprinklerhoder. 

 • Montert sprinklerslanger feil slik at de er knekt eller har for harde/for mange bøyer iht. godkjennelse på datablad. 

 • Feilmonterte sprinklersentraler 

 • Elektriske signaler er ikke testet og er feil. 

 • Feil type ikke godkjente klammer

 • Festemateriell som er benyttet er for dårlig kvalitet slik at sprinklerrør kan falle ned.

 • Sprinklerrør med for lange avstander mellom klammerne.

 • Sprinkleranlegget er ikke trykkprøvd med 15 bar med vann eller 1,5 ganger driftstrykket hvis dette overstiger 10 bar.

 • Ikke korrekt fall på fordelerrør og grenrør.

 • Manglende avtappingspunkter på våtsprinkleranlegg og manglende kondenspotter på tørranlegg. Ikke montert utluftinger på alle ender i ett glykolfylt anlegg.

 • Sprinklerhoder montert for nærme tak eller for langt fra tak. Anbefalt avstand til tak målt fra spredeplaten på sprinklerhodet er fra 7,5cm-15cm.

 • Endret bruk av bygget slik at sprinkleranlegget skal ha en høyere fareklasse = mere vann og trykkrav til sprinkleranlegget.

 • Manglende dokumentasjon på både gamle og nye sprinkleranlegg.

 • Ikke nok vann og trykk fra kommunal tilførsel.

 • ++++++++ masse mer ☹. Det er derfor viktig å ha kontroll på prosjekteringen og installasjonen. Årlig FG kontroll vil avdekke slike problemer med sprinkleranlegg på ett tidlig tidspunkt og begrense de økonomiske konsekvensene. Velger man og ikke ha kontroll på dette, vil konsekvensene økonomisk bli mye større i ettertid.

Galleri

1/11 -  Innebygget sprinklerhode. Dette sprinklerhode vil aldri fungere som forutsatt
2/11 - Bøttelampe hindrer spredemønsteret til veggsprinklerhode
3/11 - Sprinklerhode dekket av malerteip. Ikke fjernet og sprinklerhodet vil ikke fungere som forutsatt
4/11 - Bøttelampe hindrer spredemønsteret til sprinklerhodet
5/11 - Knekt sprinklerslange. Denne vil ikke kunne levere den vannmengden som sprinklerhodet krever
6/11 - Feil montert sprinklerslange. Sprinklerhode blir skjevt i himling og vil ikke dekke det arealet den er beregnet for.
7/11 - Bilde fra gjennomspyling av ett gammelt sprinkleranlegg i sentrum av Oslo. Sprinkleranlegget ville ikke fungert ved ett branntilløp.
8/11 - Spredemønsteret til sprinklerhode ødelegges av ventilasjonskanal. Ingen dekning i resten av rommet bak denne kanalen.
9/11 - Ikke tillatt og feste noe annet i ett sprinkleranlegg enn selve sprinklerrørene. Det er også ett krav at sprinklerrør skal ha eget oppheng og skal ikke monteres i felles samleskinne for andre VVS installasjoner

10/11 - Lamper og branndetektor er montert for nærme sprinklerhode. Spredemønsteret ødelegges og sprinklerhode vil ikke dekke det arealet den er beregnet for
11/11 - Lampe montert for nære sprinklerhode. Her vil ikke sprinklerhode dekke det arealet den er beregnet for. I tillegg så er det stor fare for at sprinklerhode vil løse ut når de begynner å bruke lampen

Ta kontakt for kontroll av automatiske slukkeanlegg